Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési, településképi eszközök

Településfejlesztés, településrendezés, településkép
A településfejlesztés és -rendezés alapvető feladata egy-egy település épített környezete fenntartható és tervezett alakításának, fejlesztésének, meglévő értékei védelmének biztosítása. A települési önkormányzatok az Alaptörvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. (Építési), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben megállapított kötelezettségek és felhatalmazások alapján járnak ezekben az ügyekben.
A településfejlesztés, -rendezés feladatait a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki és egyéb – különböző szakmai államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó (rendeltetési, élet- és vagyonbiztonsági, egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, infrastruktúrákkal kapcsolatos stb.) – követelményekkel összhangban, a humánus környezetre és az esztétikus kialakításra tekintettel, valamint a résztvevők együttműködésével kell megvalósítani.

A tárgykörhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségek és feladatok végrehajtásának eszközei a településfejlesztési dokumentumok és településrendezési és településképi eszközök, mely dokumentációk rendszerint több hónapos – esetleg éves – vizsgálati, elemzési, tervezési és államigazgatási egyeztetési munkaszakaszok sikeres lezárásával alakulnak ki, illetve módosulnak.

Településfejlesztési dokumentumok
Készítésükhöz a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekintenie és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit, illetve középtávú (5-8 éves) megvalósítási stratégiáját településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia. A településfejlesztési dokumentumok: a koncepció és a stratégia a településre és környezetére vonatkozó hatályos országos és térségi területfejlesztési koncepciók és stratégiák, programok és szakpolitikák figyelembevételével, azokkal összhangban kerülnek kidolgozásra, véleményezésre és jóváhagyásra.

Törtel Község hatályos Településfejlesztési dokumentumai
Településfejlesztési koncepció – jóváhagyva: a 4/2017. (I. 25.) kt. határozattal
– Integrált Településfejlesztési Stratégia – nem készült

Településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök a településfejlesztési dokumentumokban rögzítettek alapján – a településre és tágabb környezetére vonatkozó – területrendezési tervekkel összhangban készülnek.
A településszerkezeti tervek egyrészt rögzítik a település főbb területfelhasználási egységeit és infrastrukturális elemeit, másrészt – a településfejlesztési dokumentumok alapján – kijelölik az új fejlesztések területeit, nyomvonalait.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az építési tevékenységekre vonatkozó, országosan érvényes általános szabályok keretei között a település helyi természeti, infrastrukturális valamint meglévő épített környezetének adottságaira, sajátosságaira, illetve a helyi önkormányzat különböző távlatú fejlesztési szándékaira tekintettel további előírásokat állapít meg.
A szabályozási tervek – a HÉSZ mellékleteként, azzal összhangban – a település területén feltüntetik a helyi előírások kiterjedését övezeti határokkal és jelölésekkel, valamint megjelenítik az építést befolyásoló védelmi- és/vagy hatásterületeket is.

Törtel Község hatályos Településrendezési eszközei

– Településszerkezeti terv külterület észak, külterület dél; belterület – jóváhagyva: 68/2013 . (X. 03.) Kt. határozattal
– Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv – jóváhagyva: 12/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelettel
Helyi Építési Szabályzat
– Szabályozási terv – SZ-1.1 (külterület észak) szabályozási tervlap, SZ-1.2 (külterület dél) szabályozási tervlap, SZ-2 (belterület) szabályozási tervlap

Településképi eszközök

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A Településképi Arculati Kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A Településképi rendelet a települési önkormányzat megállapításainak: a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározása; településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazása, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközeinek szabályozásának egységbe foglalása. A Településképi Arculati Kézikönyvben meghatározott települési, településrészi karakteren alapuló településképi követelmények mellett meghatározza a településképi tájékoztatásba vont eljárások, valamint a településképi eljárások követelményeit és esetleges következményeit.

Törtel Község hatályos Településképi eszközei

Előkészítésük, megalkotásuk folyamatban van. Jóváhagyásuk legkésőbb 2017. december 31-ig várható.

Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési, településképi eszközök módosítása

A településrendezési eszközök módosítására 2013. január 1-től hatályos, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet megállapításai adnak iránymutatást. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28-29/A. §-ai előírják a módosítási eljárásban illetékes partnerek bevonását – társadalmi egyeztetésre, melyhez az önkormányzatoknak szabályokat kell jóváhagynia.
Törtel Község Önkormányzatának Képviselő testülete a jogszabályi előírásoknak eleget téve a 40/2017. (III. 29.) kt. határozatával jóváhagyta új Partnerségi egyeztetési szabályait a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök készítéséhez és módosításához, amelyek alapján az aktuálisan zajló eljárások dokumentációi elektronikusan is elérhetők.

Partnerségi egyeztetés hirdetmények Törtel Község településfejlesztési dokumentum, településrendezési eszköz módosításaihoz