Közterület-felügyelet

Vörös László István közterület-felügyelő

Iroda: 2747 Törtel, Szent István tér 1. Polgármesteri Hivatal 9 számú helyiség.
Tel: 53/576-018 / Mobil: 30/230-9941
E-mail: voros.laszlo@tortel.hu

Ügyfélfogadás:

Kedd: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00

Közterület Felügyelet:

Törtel Község Önkormányzata belső szervezeti egységeként működteti.

A Közterület-felügyelet szervezeti felépítése:

A felügyelet dolgozója jogszabályban előírt vizsga letételére köteles.
A felügyelet munkatársa általános és speciális, illetve szakfeladatot ellátó közterület-felügyelő (továbbiakban: felügyelő).

A felügyelő hivatalos személynek minősülő köztisztviselő, aki feladatait a hatályos jogszabályokban, az ügyrendben, munkaköri leírásában, valamint a vezetői rendelkezésekben meghatározottaknak megfelelően köteles ellátni.

A Közterület-felügyelet feladatai közé tartozik:

 • a település közterületeinek rendjével, tisztaságával összefüggő, a különböző szintű jogszabályokban, illetve az önkormányzat által megkötött szerződésekben rögzített kötelezettségek betartásának, az előírtak teljesítésének figyelemmel kísérése, ellenőrzése, a jogkövető magatartásra történő figyelemfelhívás, egyéb szükséges intézkedés megtétele

 • a szabálysértési és egyéb jogszabályokba ütköző és a felügyelet hatáskörébe tartozó cselekmények megelőzése és megakadályozása, szükség szerinti intézkedés megtétele

 • a közúti közlekedés rendjét, tisztaságát védő jogszabályok által a felügyelet hatáskörébe utalt cselekmények elkövetésének megelőzése, a cselekmény folytatásának megakadályozása, szükség szerinti intézkedés megtétele

 • a közterületen folytatott – engedélyhez vagy hozzájáruláshoz kötött – tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolat felbontása, árusítás stb.) szabályszerűségének ellenőrzése

 • közreműködés állategészségügyi feladatok ellátásában

 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

 • a felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során különösen az önkormányzat közvetett és közvetlen tulajdonában, használatában lévő területet (épületet, építményt, intézményt, ingatlant stb.) lezárja, megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen és az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolítja

 • közreműködés a rendezvények biztosításában

 • téli időszakban ellenőrzi a fagy- és hómentesítési feladatok elvégzését

 • valamennyi egyéb feladat, amelyet különböző szintű jogszabályok a felügyelet hatáskörébe utalnak

A felügyelő jogosult és köteles a hatáskörébe tartozó jogszabálysértés, egyéb bűncselekmény, valamint a közrendet, az állampolgárok személyét vagy javait fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén intézkedni, illetőleg intézkedést kezdeményezni, a szükséges és előírt hatósági ellenőrzéseket elvégezni. Feladatainak ellátása során köteles a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és annak végrehajtására kiadott egyéb rendeletekben foglaltakat betartani, illetve jogosult szükség esetén a jogszabályok által engedélyezett megfelelő eszközöket alkalmazni.

A felügyelő feladata ellátása során köteles magánál tartani az alább felsoroltakat, valamint azon eszközöket, melyeket a munkaköri leírása alapján részére a munkáltató biztosít, és amelyek a munkájának ellátását, kulturált intézkedést segítik:

 • szolgálati arcképes igazolvány,

 • felügyelői jelvény,

 • az ellenőrzés adatainak feljegyzéséhez szükséges nyomtatvány,

 • a helyszíni bírságoláshoz szükséges nyomtatvány,

 • elismervény nyomtatvány,

 • felhíváshoz szükséges formanyomtatvány és íróeszköz.

A felügyelőnek eljárása során különös gondot kell fordítania az állampolgárok indokolatlan zavarásának elkerülésére, a személyek állampolgári és személyiségi jogainak messzemenő tiszteletben tartására.