a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartásában működő Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, Szilágyi Erzsébet u. 3.) intézményvezetői munkakör betöltésére.

 1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 1. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 1. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető
 1. A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2018. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig.
 1. A munkavégzés helye: 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet u. 3.
 1. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyei feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a társult tagönkormányzatokkal.

 1. Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.

 1. Pályázati feltételek:

8.1. a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

8.2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklet 1., 3., 6.1., 8.1., 9.1. pontjainak és/vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjainak való megfelelés,

8.3. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

8.4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

8.5. legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

8.6. előnyt jelent szociális szakvizsga megléte.

 1. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

9.1.    részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget;

9.2.    iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i);

9.3.    szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

9.4.    szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás;

9.5.    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,

9.6.    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

9.7.    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;

9.8.    a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt társulási tanácsi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján;

9.9.    a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz;

9.10.  a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;

9.11.  a szociális szakvizsgát igazoló dokumentum (amennyiben a pályázó rendelkezik vele);

9.12.  a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program.

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Diósgyőri Gitta, Cegléd Város Jegyzője nyújt, a 06/53/511-400-es telefonszámon vagy a jegyzo@cegledph.hu e-mail címen.

 1. A pályázatok benyújtásának módja:

11.1   Postai úton, két példányban (1 eredeti, 1 másolati példány – kötés nélkül) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke részére történő megküldésével (2700 Cegléd Kossuth tér 1.) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8578/2017 és a munkakör megnevezését: intézményvezető.

11.2   elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a polgarmester@cegledph.hu email címre.

 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

12.1   A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkező eseti bizottság véleményezi,

12.2   a pályázókat a társulás eseti bizottsága meghallgatja,

12.3   a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével – dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 1. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25. (a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának januári ülése)
 1. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

14.1   A KÖZIGÁLLÁS-on publikálási időpontja: 2017. október 25.

14.2   www.ctkt.hu, www.abony.hu és www.cegled.hu – 2017. október 25.

14.3   a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon – 2017. október 25.