Munkaterv

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

./2015. (XII. 9.) határozata

a Képviselő-testület 2016. évi munkaterve tárgyában

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi

MUNKATERVE

Állandó napirendek valamennyi rendes Képviselő-testületi ülésen

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 2. Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről.

 3. Fellebbezések elbírálása.

 4. Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések.

Január

 1. Beszámoló a Törteli Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről.

 2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokra és helyiségekre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet és a bérleti díjak mértékének felülvizsgálata.

 3. Beszámoló a 2015. évi ünnepségekről.

 4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi rendezvénytervéről.

 5. A Törteli Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2016. évi teljesítménykövetelmények meghatározása.

 6. A meghirdetett közterület-felügyelői álláspályázatok elbírálása.

 7. A II. Törteli Juhász Fesztivál programjának elfogadása.

 8. A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2015. évi munkáról.

 9. Aktualitások.

Február

 1. Általános közmeghallgatás, különösen tekintettel az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezésére.

 2. Törtel Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése.

 3. Az önkormányzat három évre prognosztizálható saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek meghatározása (Áht. 29/A. §.).

 4. Nyári napközis tábor megszervezése.

 5. Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

 6. A Déryné Művelődési Központ és könyvtár igazgatójának beszámolója a 2015. évi munkáról. Az intézmény 2016. évi rendezvény-naptárának ismertetése.

 7. Beszámoló a mezőőri szolgálat működésével kapcsolatosan.

 8. A temetőről, temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

 9. Tájékoztató Törtel Településrendezési Tervéről.

 10. Az új Esélyegyenlőségi terv megtárgyalása és elfogadása.

 11. Tájékoztató a térfigyelő, közterületi kamerás rendszer kiépítésének terveiről.

 12. Védőnői beszámoló a 2015. évi munkáról.

 13. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

 14. Aktualitások.

Március

 1. Az óvodai beiratkozás módjának, időpontjának, éves nyitvatartási idejének meghatározása a 2016/2017-es nevelési évre.

 2. A vagyonkataszter áttekintése.

 3. A gyermekek napközbeni gondozásáért, ellátásáért fizetendő térítési díjak megállapítása, az önkormányzati rendelet módosítása.

 4. A polgármester éves szabadságának ütemezése, szabadságterv elfogadása.

 5. Tájékoztató a törteli polgárőr szervezetek 2015. évi munkájáról.

 6. Tájékoztató a tűzoltóság és a mentők településünkön végzett tevékenységéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.

 7. Előterjesztés a törteli tanyavilág életkörülményeinek felméréséről, javításáról.

 8. Lejárt és lejáró szállítói és földbérleti szerződések felülvizsgálata.

 9. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén.

 10. Törtel Község közbiztonsági koncepciójának elfogadása.

 11. Aktualitások

Április

 1. Törtel Község Önkormányzatának pénzügyi helyzete – I. negyedév.

 2. Zárszámadás – beszámoló Törtel Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

 3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata és új adónemek tervezése.

 4. Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső és felügyeleti ellenőrzésekről.

 5. Előterjesztés az önkormányzat intézményei feladatainak és az azokat szolgáló épületek, infrastruktúrális művek működésének optimális kapacitás kihasználtsága érdekében történő összehangolásról.

 6. Tájékoztató a játszótér folyamatban lévő kialakítása tárgyában.

 7. Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről.

 8. Tájékoztató a BÁCSVÍZ Zrt. ivóvíz- és csatornaszolgáltatás feladatai ellátásának tapasztalatairól.

 9. Aktualitások.

Május

 1. Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2015. évi teljesítéséről.

 2. Javaslattétel a 17/2015. (X.01.) számú önkormányzati rendelet alapján a települési díjak, elismerések és támogatások odaítélésével kapcsolatban.

 3. Beszámoló a Törteli Településfenntartó Kft 2015. évi munkájáról.

 4. Beszámolók Törtel egészségügyi helyzetéről.

 5. Tájékoztató községünk állategészségügyi helyzetéről.

 6. Aktualitások.

Június

 1. Kitüntető díjak, elismerések és támogatások odaítélése a 17/2015. (X.01.) számú önkormányzati rendelet alapján.

 2. Aktualitások

Július

NYÁRI ÜLÉS SZÜNET

Augusztus

NYÁRI ÜLÉS SZÜNET

Szeptember

 1. Előterjesztés a Pest Megyei Közgyűlés által adományozható kitüntető díjakra történő javaslattételről.

 2. Törtel Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzete.

 3. Tájékozató a 2016. I. félévi határozatok végrehajtásáról.

 4. Tájékozató 2016. I. félévi adóbevételek teljesüléséről.

 5. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évre vonatkozó csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.

 6. Tájékoztató a pályázatok alakulásáról.

 7. Tájékoztató az infrastrukturális fejlesztésekről.

 8. Tájékoztató az önkormányzati lakások hasznosításáról, fejlesztésiről.

 9. Előterjesztés a Pest Megyei Közgyűlés által adományozható elismerésre történő felterjesztésekről.

 10. Előterjesztés a 2016. évi szociális tűzifa támogatáshoz szükséges pályázat benyújtása tárgyában.

 11. Aktualitások.

Október

 1. Tájékoztató a piac működéséről, üzemeltetéséről.

 2. Beszámoló a Szent István Király Általános Iskola üzemeltetésének egy éves tapasztalatairól.

 3. Rendeletalkotás a kedvtelésből történő állattartás szabályairól.

 4. Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről, valamint a közterületen folytatott kiskereskedelmi értékesítésről szóló 16/2015 (VI.11.) számú rendelet módosításával kapcsolatban.

 5. Előterjesztés a helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2005. (X.27.) számú rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban.

 6. Tájékoztató a közterület-felügyeleti szolgálat működésével kapcsolatban.

 7. Aktualitások.

November

 1. A karácsonyi ünnepkör programjainak összeállítása.

 2. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről, a költségvetés alakulásáról.

 3. Az óvoda szakmai beszámolója a 2015-2016-os nevelési évről.

 4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezési irányelveiről.

 5. Előterjesztés a Törteli Polgármesteri Hivatalban téli igazgatási szünet elrendeléséről.

 6. Aktualitások.

December

 1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása.

 2. A belső ellenőrzési terv elfogadása.

 3. A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2016. évi munkáról.

 4. Előterjesztés a 2016. december 31. nappal lejáró szerződések aktualizálása tárgyában.

 5. Aktualitások.

Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét a következők szerint határozza meg és fogadja el:

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos